Provincie Vlaams-Brabant steunt klimaatproject van Join For Water in Haïti

 

Haïti is één van de armste landen ter wereld en ook één van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering. Het lijdt sterk onder tropische stormen en orkanen en het risico op aardbevingen is er groot. De ontbossing (voor productie van houtskool en voor landbouw) in Haïti maakt het land extreem kwetsbaar voor het weer. De gevolgen zijn groot: verarming van de bodem, overstromingen, woestijnvorming en verdwijnen van waterbronnen. De opbrengsten van de landbouw zijn fel afgenomen, terwijl het overgrote deel van de bevolking moet leven van familiale landbouw.

Om de klimaatverandering het hoofd te bieden zijn ingrijpende acties nodig. 

De provincie Vlaams-Brabant zet haar schouders mee onder een project in het noordwesten van Haïti, in het stroombekken van de rivier Moustiques. Dit initiatief wil de bevolking weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. De provincie Vlaams-Brabant investeert €117.000 in een programma dat focust op integraal waterbeheer. Het project draagt ook bij aan de verbetering van voedselzekerheid en bescherming van de meest kwetsbare groepen. Concreet betekent dit:
 

 • Beschermen van de meest kwetsbare zones in het stroombekken door: 
  • herbebossing (inclusief fruitbomen); 
  • aangepaste teelttechnieken die zowel productie diversifiëren als erosie tegengaan (mengen van bosbouw en landbouw); 
  • specifieke maatregelen tegen erosie en voor het indringen van water (geulen, aanplanten hagen, correctie steile hellingen);
  • stroomafwaarts: verbeteren van drainage zodat dichtbij de kust verzilting wordt tegengegaan, water kan infiltreren en vruchtbare grond niet wegspoelt.
 • Verbetering van irrigatie en teelttechnieken zodat water efficiënter gebruikt wordt.
   
 • Verbetering van het beheer van de irrigatie door versterking van de boerenorganisaties.
   
 • De lokale kennis over het stroombekken vergroten. Verzamelen, verwerken en toepassen van lokale gegevens over klimaat en landbouw.

Join For Water ondersteunt de lokale overheden zodat ze beter hun rol kunnen opnemen in de toekomst. We zoeken naar lokaal bruikbare antwoorden op het terrein, die de activiteiten kunnen verbeteren en tevens lessen zijn voor de toekomst. Die lessen kunnen ook gedeeld worden met andere projecten in andere stroomgebieden en in andere landen. 

In overleg met de provincie Vlaams Brabant worden partnerschappen onderzocht en opgebouwd met relevante actoren die ook van hieruit kunnen bijdragen aan het project.