Afvalwater, nieuwe kansen

Globaal gezien vormt afvalwater nog een gigantische uitdaging voor de wereld, maar tegelijk biedt het enorme kansen.

Wereldwijd komt meer dan 80% van het afvalwater afkomstig van huishoudens, steden, de industrie en landbouw, onbehandeld in de natuur terecht. Dit zorgt voor vervuiling van het milieu maar betekent ook een verlies van waardevolle voedingsstoffen. Nochtans kunnen we een groot deel van het weggegooide water voor andere doelen gebruiken of na behandeling hergebruiken. Door hier meer werk van te maken kan de watercyclus alleen maar beter werken.
Ook de duurzame ontwikkelingsdoelstelling, met name subdoel SDG 6.3. vraagt hiervoor actie: “Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door minder vervuiling, minder lozen van schadelijke stoffen, het volume onbehandeld water halveren en hergebruik van water verhogen”. SDG 6.3 voorziet tegen 2030 een halvering van het aandeel onbehandeld afvalwater en een toename in hergebruik ervan. 

Hoge-inkomenslanden zuiveren ongeveer 70% van hun afvalwater. In lage-inkomenslanden is dat slechts 8%, door een gebrek aan infrastructuur, technische ondersteuning en financiering. We kunnen niet zomaar onze standaardoplossingen laten toepassen in de landen in ontwikkeling. Daar is de eerste zorg immers vaak nog gewoon beschikking te hebben over drinkwater of een latrine. Bij het bouwen van latrines is het belangrijk om van bij de start meteen de hele cyclus mee in rekening te nemen. Zo moet er aandacht zijn voor het ruimen van de latrines en het wegvoeren en behandelen van het opgehaalde slib. Vooral in de snel groeiende steden is dit een enorme uitdaging. 

In de westerse landen zijn de voorbije decennia enorme inspanningen geleverd om de lozingspunten aan te sluiten op een rioleringsstelsel dat het vervuilde water naar een waterzuiveringsinstallatie leidt. Het scheiden van afvalwater en regenwater is hierbij een heel belangrijk element om de waterzuivering efficiënt te laten verlopen.

Aangezien alles er op wijst dat er in de toekomst grote tekorten zullen ontstaan aan (zoet)water, zal men wereldwijd nog meer moeten inzetten op hergebruik van afvalwater.

>> Lees meer over afvalwater

Follow
us